Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ImHosted.NL

1. Definities

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene (leverings)voorwaarden.
 2. Aanvullende voorwaarden: voorwaarden die naast de algemene voorwaarden van toepassing zijn voor de levering van specifieke producten en/of diensten.
 3. Consument/Klant: een Klant (particulier) die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Diensten/goederen: diensten/goederen die ImHosted.NL aan Klant levert op het gebied van, doch niet uitsluitend, het verlenen van elektronische communicatie-, ICT of andere daarmee samenhangende diensten/goederen.
 5. Indirecte schade: onder meer, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Netwerk: het door ImHosted.NL gebruikte telecommunicatienetwerk met bijbehorende diensten, geleverd door providers van ImHosted.NL.
 7. Opdracht: opdracht van de Klant aan de ImHosted.NL om een goed of dienst te leveren, welke opdracht nader kan worden vastgelegd/gedefinieerd middels een overeenkomst.
 8. Opdrachtbevestiging: schriftelijke bevestiging van de opdracht aan de Klant door de ImHosted.NL.
 9. Klant: een consument of een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie ImHosted.NL een overeenkomst is aangegaan voor de levering van goederen en/of diensten.
 10. ImHosted: de tenaamstelling voor het rekeningnummer voor alle betalingen aan ImHosted.NL
 11. ImHosted.NL: handelsnaam vallende onder en gelijkgesteld aan moederbedrijf ImHosted.NL en gevestigd te Julianstraat 2-B, 2935 XM Ouderkerk aan den IJssel (KvK-nummer: 67910971), die aan Klant goederen en/of diensten levert.
 12. Overeenkomst: overeenkomst tussen Klant en ImHosted.NL tot het leveren van een of meerdere goederen en/of diensten door ImHosted.NL.
 13. Overmacht: een tekortkoming van ImHosted.NL die niet is te wijten aan haar schuld en, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend, derden die weigeren mee te werken (tekortkoming/niet-nakoming door leveranciers, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de overeenkomst door ImHosted.NL ingeschakelde derde(n)), grove schuld en/of opzet van ondergeschikten van ImHosted.NL of door haar ingeschakelde derde(n), ongeval, staking, brand, vernietigingen in het bedrijf van ImHosted.NL, breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in het bedrijf van ImHosted.NL of in het bedrijf van haar toeleveranciers, (gewapende) overval, blokkade, oorlog(sgevaar), rellen, bezetting, epidemieën, overheidsbelemmering (waaronder, doch niet uitsluitend, wordt verstaan overheidsbelemmering als gevolg van wet- en regelgeving), embargo’s, (grootschalige) (natuur)rampen, atoomkernreacties, transportmoeilijkheden, vertraagde levering van goederen, arbeidsgeschillen, buitenwerkingstelling/niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten/communicatiemiddelen (telefoon, e-mail, fax e.d.), buitenwerkingstelling/niet beschikbaar zijn (tijdelijk of om welke reden dan ook) van de elektrische- en/of elektronische infrastructuur (computers e.d.), verstoring van elektriciteitstoevoer, vernietiging en/of verdwijning van de elektronische gegevens en/of frauduleus gebruik daarvan door derden, (poging tot) het onbevoegd binnendringen in en/of het onbevoegde gebruik van de systemen/netwerken en databases die aan ImHosted.NL en/of haar partners toebehoren en/of waarvan ImHosted.NL en/of de partner afhankelijk is (zijn) alsmede alle daaraan onkundig verrichte werkzaamheden door anderen dan ImHosted.NL, het niet voor risico van ImHosted.NL komende uitval van het aansluitpunt van het door ImHosted.NL geëxploiteerde of gebruikte netwerk, overige bedrijfsstoornissen en andere buiten controle van ImHosted.NL liggende oorzaken.
 14. Partij(en): de Klant en ImHosted.NL afzonderlijk (“Partij”) ofwel gezamenlijk (“Partijen”).
 15. Provider: leverancier van capaciteit en/of netwerkdiensten aan ImHosted.NL op een netwerk op basis van een tussen de leverancier en ImHosted.NL gesloten overeenkomst.
 16. Schriftelijk: per post, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

2. Algemene voorwaarden

 1. Tenzij partijen anders overeenkomen zijn deze algemene- en/of aanvullende voorwaarden van toepassing op alle tussen partijen te sluiten overeenkomsten en/of levering van (aanvullende) diensten/goederen door ImHosted.NL aan Klant. Van deze algemene- en/of aanvullende voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing mits partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien bepalingen of delen van bepalingen uit de algemene- en/of aanvullende voorwaarden of bijlagen daarbij in enig opzicht nietig/onwettig, ongeldig/vernietigbaar of niet afdwingbaar zijn of worden, zullen de overige bepalingen of zal het geldige deel van de ongeldige bepaling volledig van kracht en afdwingbaar blijven, zonder enig gevolg voor de overige verplichtingen van partijen. Voorts zal de nietige/onwettige, ongeldige/vernietigbare of niet- afdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde juridische en commerciële strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de desbetreffende bepaling zoveel mogelijk benadrukt. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. In het geval onderhavige algemene- en/of aanvullende voorwaarden in een andere taal zijn of worden opgemaakt zal, in geval van geschil over de inhoud en/of betekenis en of interpretatie van enige bepaling, de Nederlandse inhoud en/of betekenis en of interpretatie steeds beslissend zijn.
 4. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen geldt in geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de overeenkomst, de algemene- en/of aanvullende voorwaarden, de volgende rangorde:
  1. de overeenkomst
  2. de aanvullende voorwaarden
  3. de algemene voorwaarden
   1. Klant kan zich niet beroepen op het feit de algemene- en/of aanvullende voorwaarden niet te kennen, indien klant een account heeft aangemaakt. Hierbij heeft klant toestemming gegeven akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden  hand gesteld zijn indien ImHosted.NL dezelfde algemene- en/of aanvullende voorwaarden online beschikbaar heeft via een duidelijke link in de footer en via een downloadbare versie in PDF formaat
   2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant en/of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door ImHosted.NL van documenten van Klant en/of derden waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.
   3. Aanvulling en/of wijziging van de overeenkomst en/of van de algemene- en/of aanvullende voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ImHosted.NL. Indien ImHosted.NL niet steeds naleving van voornoemde voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat voornoemde voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat ImHosted.NL het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van voornoemde voorwaarden te verlangen.
   4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geldt een overeenkomst, die tussen partijen voortdurende verbintenissen in het leven roept, voor onbepaalde tijd. Opzegging kan alleen geschieden door schriftelijke mededeling en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, niet eerder ingaand dan op de dag na datum van ontvangst van die mededeling.
 1. Offerte(s)/aanbiedingen/bestellingen
  1. ImHosted.NL brengt een offerte/aanbieding schriftelijk of mondeling uit, welke offerte/aanbieding voor Klant een voldoende gespecificeerde omschrijving bevat van de (aanvullende) diensten en/of goederen, de stappen die benodigd zijn alvorens de (aanvullende) diensten en/of goederen kunnen worden verricht/geleverd, de eenmalige en periodieke tarieven/kosten en van de voorwaarden waaronder deze worden verricht.
  2. Offertes/aanbiedingen en daarin vermelde prijzen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan prijzen genoemd in onder meer, doch niet uitsluitend, catalogi, prijslijsten, uitingen op het internet, brochures/drukwerk en dergelijke kunnen geen rechten worden ontleend en gelden uitdrukkelijk niet als offerte.
  3. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen gelden offertes, aanbiedingen en prijzen uitdrukkelijk niet voor nabestellingen.
  4. Een vrijblijvende offerte/aanbieding betreft slechts een prijsindicatie en is gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan ontleende gegevens. Mochten voornoemde gegevens achteraf worden gewijzigd of niet juist zijn, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen. Aan een vrijblijvende offerte/aanbieding kunnen aldus geen rechten worden ontleend. ImHosted.NL kan na het uitbrengen van een vrijblijvende offerte op verzoek van Klant een definitieve offerte uitbrengen/de prijs opgenomen in de vrijblijvende offerte bevestigen met daarin opgenomen een termijn voor aanvaarding. Na het verstrijken van de termijn voor aanvaarding (geldigheidsduur) kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de gedane aanbieding.
  5. ImHosted.NL is gerechtigd om een bestelling/opdracht (nader) schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst. Indien ImHosted.NL goederen en/of diensten heeft geleverd zonder dat partijen dit (nader) schriftelijk hebben vastgelegd is de inhoud van de bestelling/opdracht en/of de offerte en/of de opdrachtbevestiging samen met de inhoud van deze algemene voorwaarden bepalend voor de inhoud van de te leveren goederen en/of diensten.
  6. Bestellingen van Producten en/of Diensten kunnen ook door Klant direct worden gedaan via het account van Klant in klantomgeving, door een Product en/of Dienst te selecteren en direct via iDeal, of één van de andere aangegeven betaalmethoden, te betalen. Klant sluit daarmee dus ook direct een overeenkomst met ImHosted.NL af.

3. Overeenkomsten

 1. De overeenkomst en toepasselijkheid algemene- en/of aanvullende voorwaarden komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Klant (hierna aangeduid als de aanvraag) en door opdrachtbevestiging daarvan door ImHosted.NL. ImHosted.NL accepteert uitsluitend opdrachten van Klant indien deze schriftelijk of via de webshop van ImHosted.NL zijn ingediend door de hiervoor bevoegde personen aan de zijde van Klant. Indien de aanvaarding van Klant afwijkt van het aanbod van ImHosted.NL, dan is ImHosted.NL hieraan niet gebonden en komt er geen overeenkomst tot stand, tenzij ImHosted.NL schriftelijk anders bevestigd.
 2. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of pakbon van ImHosted.NL (tevens) als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Mondelinge afspraken/overeenkomsten binden ImHosted.NL eerst nadat deze schriftelijk door ImHosted.NL zijn bevestigd dan wel zodra ImHosted.NL met instemming van Klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door de medewerkers van ImHosted.NL of tussenpersonen gemaakt kunnen te allen tijde worden herroepen door ImHosted.NL door de in het Handelsregister genoemde vertegenwoordigingsbevoegde personen.
 4. De Klant dient zich op verzoek van ImHosted.NL op een daarbij aan te geven wijze en per ommegaande te identificeren, alsmede overige voor de beoordeling van de aanvraag door ImHosted.NL benodigde gegevens te verstrekken.
 5. Bij een bestelling/opdracht (mede) namens een andere natuurlijke persoon of namens een rechtspersoon of vennootschap dient de vertegenwoordiger zich op verzoek van ImHosted.NL op een daarbij aan te geven wijze te identificeren en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te tonen, waar mogelijk door middel van een recent uittreksel uit een bij een Kamer van Koophandel gehouden register.
 6. De bestelling/opdracht kan door ImHosted.NL worden geweigerd indien (niet limitatief):
  1. de Klant handelingsonbekwaam is, of Klant niet de gevraagde gegevens als bedoeld in artikel 4.4. en 4.5. toont binnen een door ImHosted.NL gestelde termijn
  2. ;de Klant een in deze algemene- en/of aanvullende voorwaarden gestelde verplichting niet nakomt en die niet-nakoming de weigering rechtvaardigt, of aannemelijk is dat Klant een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
  3. de Klant financiële verplichtingen uit hoofde van eerdere overeenkomsten jegens ImHosted.NL niet nakomt of redelijkerwijze verwacht mag worden op basis van jaarcijfers dat deze tekort zou schieten, zoals bijvoorbeeld een negatief eigen vermogen, ImHosted.NL is daar vrij in;
  4. technische of economische redenen aan de kant van ImHosted.NL aan aansluiting van de Klant in de weg staan. Hieronder valt bijvoorbeeld de situatie dat Klant woont of gevestigd is in een gebied waar de (aanvullende) dienst en/of het goed niet wordt geleverd. ImHosted.NL kan een weigering van de bestelling/opdracht op aanvraag van Klant motiveren, doch is hiertoe nimmer gehouden.
   1. In afwijking van het bepaalde in artikel 4.6. behoudt ImHosted.NL zich het recht voor om opdrachten tot het leveren van goederen en/of (aanvullende) diensten zonder opgave van redenen te weigeren, deze alleen onder rembours te leveren of betaling vooraf te verlangen.
   2. ImHosted.NL is gerechtigd voorwaarden te stellen voor de technische aspecten met betrekking tot de verbinding, aansluiting en hardware van de Klant.
   3. ImHosted.NL zal, tenzij anders wordt overeengekomen, binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling/opdracht schriftelijk of elektronisch aan de Klant berichten of de aanvraag is geaccepteerd en, indien dit het geval is, wanneer de (aanvullende) dienst in werking zal worden gesteld en/of het goed zal worden geleverd. Indien het voor ImHosted.NL in redelijkheid niet mogelijk is binnen die termijn te reageren, zal ImHosted.NL desgevraagd de reden hiervan meedelen en de Klant nader aangeven binnen welke termijn ImHosted.NL op de bestelling/opdracht van Klant zal reageren.
   4. Indien vooruitlopend op de schriftelijke bevestiging, zoals bedoeld in artikel 4.1., de (aanvullende) dienst in werking wordt gesteld, geldt deze inwerkingstelling als voorwaardelijke bevestiging. ImHosted.NL is dan gerechtigd de overeenkomst alsnog te beëindigen indien zich één van de omstandigheden als bedoeld in artikel 4.6. onder a t/m d voordoet. ImHosted.NL kan de Klant een termijn stellen waarbinnen aan daarbij te stellen voorwaarden moet worden voldaan. Indien de overeenkomst wordt beëindigd is ImHosted.NL de in artikel 5 bedoelde vergoedingen verschuldigd voor de periode dat de (aanvullende) dienst in werking is geweest, alsmede alle vergoedingen voortvloeiende uit het gebruik van de (aanvullende) dienst.
   5. Dit artikel is enkel van toepassing op een consument. Bij overeenkomsten op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a van het BW, kan de consument binnen zeven werkdagen na de bevestiging van de overeenkomst door ImHosted.NL deze schriftelijk ontbinden. ImHosted.NL kan in dat geval, behouden ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de consument geen vergoeding in rekening brengen. Na deze periode is ImHosted.NL gerechtigd de kosten in rekening te brengen zoals overeengekomen. De ontbindingstermijn geldt niet voor overeenkomsten op afstand tot het verrichten van (aanvullende) diensten waarvan de nakoming met instemming van de wederpartij is begonnen voordat de ontbindingstermijn is verstreken.
   6. De eenmalige, periodieke en/of variabele tarieven die de Klant moet betalen worden bij het sluiten van de overeenkomst vastgesteld. ImHosted.NL is vrij deze aan te passen zonder vooroverleg.
   7. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij in verband met de overeenkomst en/of de algemene- en/of aanvullende voorwaarden met inachtneming van het gestelde in artikel 25. Deze verplichting lijdt uitzondering indien openbaring volgt uit een verplichting uit de wet, een bevoegde (rechtelijke) instantie of indien partijen zulks overeenkomen.
   8. Klant zal steeds tijdig al die informatie verstrekken die nuttig en noodzakelijk kan zijn voor uitvoering van de overeenkomst en staat ervoor in dat de verstrekte informatie juist en volledig is.
   9. Indien Klant de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie en (hulp) middelen, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stelt aan ImHosted.NL of als Klant anderszins tekort schiet in zijn verplichtingen, heeft ImHosted.NL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
   10. Klant zal medewerkers van ImHosted.NL steeds ongehinderd toegang geven tot de locaties waar de werkzaamheden uitgevoerd dan wel waar de diensten geleverd moeten worden.

4. Prijzen, betalingen en zekerheden

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn de prijzen van ImHosted.NL aangegeven in EURO. Eventuele koersrisico’s komen ten laste van Klant.
 2. Indien de prijs is vastgesteld in een andere valuta dan EURO, zal het met deze prijs overeenstemmende bedrag in EURO op het moment van betaling niet lager zijn dan de prijs in EURO op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst het geval zou zijn geweest.
 3. De door ImHosted.NL gehanteerde prijzen zijn exclusief (worden aldus nog vermeerderd met) BTW, orderkosten, dropshipment kosten, verpakkingskosten, emballage, kosten voor vervoersdocumenten, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of (overheids)verplichtingen en exclusief kosten van lading en lossing (handlingkosten), porto, verzend-, transport- en rembourskosten, kosten van derden en verzekering, montage- en/of installatiekosten, keuringskosten, alsmede exclusief wissel- en chequekosten.
 4. ImHosted.NL zal geen vrijstelling van welke belasting en/of heffing, in welke vorm dan ook, erkennen, tenzij Klant aan ImHosted.NL een deugdelijk certificaat van vrijstelling van de betreffende belasting en/of heffing ter hand stelt.
 5. Indien er, nadat de (definitieve) offerte/aanbieding door ImHosted.NL is uitgebracht en/of er een overeenkomst tot stand is gekomen, van overheidswege en/of vakorganisaties of als gevolg van gewijzigde verkoopcondities van derden, prijswijzigingen optreden, is ImHosted.NL, ongeacht of de wijziging voor ImHosted.NL al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het doen van de offerte/aanbieding en/of het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd om deze prijswijzigingen door te belasten aan Klant voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht ImHosted.NL niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen goederen en/of (aanvullende) diensten tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 7. Op aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waar door ImHosted.NL aan Klant kortingen en/of prijzen zijn berekend die afwijken van de standaard overeengekomen kortingen en/of prijzen gelden afwijkende condities, waarbij ImHosted.NL gerechtigd is, naar eigen inzicht, binnen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, de condities met betrekking tot levering en betaling eenzijdig aan te passen.
 8. Voor (aanvullende) diensten geldt dat Klant daarvoor vergoedingen verschuldigd is conform de daarvoor vastgestelde prijzen (tarieven). De prijzen/tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen of maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en variabel verschuldigde bedragen. Voor zover maandelijks aan ImHosted.NL verschuldigde bedragen ten behoeve van (aanvullende) diensten niet over een volle kalendermaand verschuldigd zijn, wordt een evenredig gedeelte van het maandbedrag in rekening gebracht, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Periodiek verschuldigde vergoedingen ter zake (aanvullende) diensten zullen voor een evenredig deel niet in rekening worden gebracht voor een periode waarin de (aanvullende) dienst drie aaneengesloten etmalen niet heeft gefunctioneerd, tenzij het niet functioneren van de (aanvullende) dienst aan Klant kan worden toegerekend. Van de tarieven bestaande uit eenmalige vergoedingen kan worden afgeweken indien de totstandbrenging van de (aanvullende) dienst exceptionele, ver boven het gemiddelde uitgaande kosten met zich mee brengt.
 9. De in artikel 5 bedoelde eenmalige en periodieke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat de (aanvullende) dienst door ImHosted.NL in werking is gesteld. Indien het in werking stellen wordt verhinderd door omstandigheden die aan de Klant kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld doordat ImHosted.NL ten gevolge van aan de Klant toerekenbare omstandigheden onvoldoende toegang heeft tot een locatie waar een aansluiting moet worden geïnstalleerd), zijn de bedragen verschuldigd vanaf de datum waarop indienststelling zou hebben kunnen plaatsvinden indien wel voldoende toegang zou zijn verleend. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat ze in rekening worden gebracht.
 10.  ImHosted.NL factureert Klant voor de geleverde goederen en/of (aanvullende) diensten. ImHosted.NL is gerechtigd tot het toesturen van deelfacturen en/of om (in bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld bij bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen in een beperkte periode) tussentijds vergoedingen in rekening te brengen. Alle betalingen aan ImHosted.NL dienen te geschieden op het door ImHosted.NL aangewezen rekeningnummer met de tenaamstelling van moederbedrijf ‘ImHosted’.
 11. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen en/of Klant aan ImHosted.NL een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt op basis waarvan ImHosted.NL betaling verkrijgt, dient betaling van de (digitale) facturen van ImHosted.NL te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien Klant niet binnen de betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting voldoet en/of de automatische incasso niet slaagt, verkeert Klant direct in verzuim zonder voorafgaande sommatie en ingebrekestelling. Vanaf het moment dat Klant in verzuim verkeert is Klant over de hoofdsom de wettelijke handelsrente vermeerderd met 3% verschuldigd. Alle kosten waaronder, doch niet uitsluitend, de juridische- en (buiten)gerechtelijke (incasso) kosten, die ImHosted.NL maakt ter zake het incasseren van de verschuldigde bedragen kunnen op Klant worden verhaald. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het door Klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,00. In afwijking van het hiervoor in artikel 4.11. bepaalde geldt voor consumenten dat zij de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW en de buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet normering incassokosten verschuldigd zijn. ImHosted.NL heeft het recht om, voor elke aan Klant verzonden betalingsherinnering, aanmaning/sommatie e.d., een bedrag van tenminste € 25,00 ter zake administratiekosten aan Klant in rekening te brengen. ImHosted.NL zal dit op de factuur vermelden.
  1. Indien Klant een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, draagt Klant telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor automatische incasso bestemde bank- of girorekening.
  2. De op de bankafschriften van ImHosted vermelde valutadag voor Producten en/of Diensten van ImHosted.NL wordt als de dag van betaling aangemerkt.
  3. Indien Klant op grond van het bepaalde in artikel 4.11. in verzuim is geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij ImHosted.NL op Klant openstaande vorderingen direct opeisbaar.
 12. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen dienen betalingen aan ImHosted.NL te geschieden zonder enige korting en/of verrekening en kunnen betalingen eveneens niet worden opgeschort door Klant. Genoemde afstand van recht op verrekening geldt eveneens indien Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 13. Indien ImHosted.NL ten aanzien van een levering van goederen en/of (aanvullende) diensten toestaat dat betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in termijnen geschiedt, zal de omzetbelasting over het totaalbedrag gelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn.
 14. ImHosted.NL is te allen tijde gerechtigd om van Klant een voorschot en/of vooruitbetaling te verlangen en/of zekerheidstelling voor de betalingen van zijn facturen en/of periodiek en/of variabel verschuldigde vergoedingen te verlangen, alvorens tot levering over te gaan. Klant is verplicht om op eerste verzoek van ImHosted.NL de gevraagde zekerheid te verschaffen. De kosten voor het verschaffen van zekerheden zijn voor rekening van Klant. Zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal ImHosted.NL mededelen dat de zekerheid kan vervallen. In het geval Klant een waarborgsom heeft betaald zal deze door ImHosted.NL aan Klant worden terugbetaald. ImHosted.NL is in geen geval rente en/of kosten verschuldigd aan Klant ter zake verstrekte zekerheden.
 15. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen wordt zolang ImHosted.NL geen kredietlimiet heeft toegestaan alleen na vooruitbetaling geleverd.
 16. Bezwaren met betrekking tot de facturen van ImHosted.NL dienen door Klant binnen 14 dagen na facturering schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Het bezwaar van Klant tegen een factuur van ImHosted.NL laat onverlet de plicht van Klant om tijdig voor volledige betaling van de factuur van ImHosted.NL zorg te dragen. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen heeft Klant zijn/haar rechten ter zake het maken van bezwaar tegen de factuur verwerkt. Tenzij Klant tegenbewijs levert zijn de gegevens uit de administratie van ImHosted.NL beslissend.
 17. Jegens een consument zal ImHosted.NL geen beroep doen op overschrijding van de in artikel 5.16 genoemde termijn indien de bezwaren redelijkerwijs niet binnen die termijn kunnen worden ontdekt.
 18. Indien de Klant bij herhaling bezwaren heeft ingediend tegen de door ImHosted.NL in rekening gebrachte bedragen en de bezwaren ongegrond zijn gebleken, kan ImHosted.NL, wanneer wederom bezwaren worden ingediend door Klant, de te maken onderzoekskosten vooraf aan de Klant in rekening brengen. ImHosted.NL zal Klant mededelen dat zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken alvorens een onderzoek wordt gestart.
 19. Betalingen van Klant strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan.

5. Cessie en contract overneming

 1. ImHosted.NL is te allen tijde gerechtigd haar bestaande en toekomstige vorderingen op Klant aan derden over te dragen, in welk geval deze vorderingen zullen worden gecedeerd. Klant verklaart zich akkoord met het recht van ImHosted.NL om haar vorderingen op Klant aan een derde (de “cessionaris”) over te dragen.
 2. De cessionaris wordt geen contractpartij. De cessionaris is tegenover Klant nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot terugbetaling van, uitstel van betaling of korting op de vorderingen. Klant blijft verantwoordelijk voor de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. De cessionaris is hiervoor nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk.
 3. Partijen zullen, op eerste daartoe strekkende verzoek van ImHosted.NL of de cessionaris, alle (rechts)handelingen verrichten of documenten tekenen die redelijkerwijze nodig zijn voor het vervolmaken van de eerder genoemde overdracht van de vorderingen, onder meer bestaande uit het mededelen van de overdracht van een vordering door ImHosted.NL en/of de cessionaris en het bevestigen van ontvangst.
 4. Eventuele vorderingen van Klant op ImHosted.NL zijn niet overdraagbaar en/of op enigerlei wijze te bezwaren. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ImHosted.NL. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden door ImHosted.NL.
 5. ImHosted.NL is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde, indien zulks geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.

6. Inschakeling derden

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is ImHosted.NL gerechtigd om, indien ImHosted.NL dit noodzakelijk en/of wenselijk acht, werkzaamheden aan derden uit te besteden. De kosten hiervan zullen aan Klant worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 2. Indien en voor zover een derde algemene voorwaarden hanteert welke van toepassing zijn en/of de derde is gebonden aan algemene voorwaarden of regelgeving welke van toepassing is op de onderlinge rechtsverhouding tussen deze derde en ImHosted.NL, zijn de betreffende algemene voorwaarden ook van toepassing in de rechtsverhouding tussen ImHosted.NL en Klant. In dat geval blijven de overige bepalingen van de algemene- en/of aanvullende voorwaarden van ImHosted.NL onverminderd van kracht.

7. Het in dienst stellen en wijzigen van (aanvullende) diensten

 1. Indien datgene wat benodigd is voor het in dienst stellen van een (aanvullende) dienst aanwezig en beschikbaar is, wordt de (aanvullende) dienst zo spoedig mogelijk na de datum van totstandkoming van de overeenkomst in dienst gesteld, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien datgene wat benodigd is voor het in dienst stellen van een (aanvullende) dienst niet aanwezig of beschikbaar is, zal ImHosted.NL dit voor rekening en risico van Klant aanleggen overeenkomstig de termijn die in de opdrachtbevestiging en/of in de overeenkomst is opgenomen.
 3. ImHosted.NL houdt bij de aanleg van (aanvullende) diensten of zaken op de overeengekomen locatie waar mogelijk rekening met redelijke wensen van de Klant. Indien noodzakelijke werkzaamheden op de locatie niet ongestoord kunnen plaatsvinden, of noodzakelijke medewerking door of namens de Klant niet wordt verleend, dan wel de werkvloer niet vrij toegankelijk is om wat voor reden dan ook kan de vertraging die daardoor ontstaat niet aan ImHosted.NL worden toegerekend. Alsdan is Klant vertragingskosten op basis van nacalculatie verschuldigd aan ImHosted.NL.
 4. Bij een voorwaardelijke bevestiging als bedoeld in artikel 4.10. kan ImHosted.NL beperkingen aanbrengen in de dienstverlening, bijvoorbeeld door blokkering van bepaalde bestemmingen waarvoor bovengemiddelde tarieven gelden, totdat de opdracht definitief is bevestigd.

8. Beschikbaarheid van de (aanvullende) dienst

 1. ImHosted.NL streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de (aanvullende) dienst. ImHosted.NL geeft echter geen garanties ter zake.
 2. De (aanvullende) dienst wordt door en voor rekening van ImHosted.NL onderhouden. Ten behoeve van onderhoud kan ImHosted.NL tijdelijk (een deel van) de (aanvullende) dienst buiten gebruik stellen. ImHosted.NL zal dit tot een minimum beperken en dit tijdig aan de Klant mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
 3. Klant dient een storing in het functioneren van de (aanvullende) dienst zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ImHosted.NL te melden. Storingen worden zo spoedig mogelijk, nadat zij aan ImHosted.NL bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Klant dient, indien dit voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is, zijn/haar medewerking te verlenen aan het storingsonderzoek. ImHosted.NL zal storingen zo spoedig mogelijk opheffen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
 4. De kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen niet voor rekening van ImHosted.NL. ImHosted.NL kan deze kosten aan Klant in rekening brengen indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst, door niet goed functionerende randapparaten of de aanwezigheid van andere aan Klant toebehorende apparatuur die van invloed is op de (aanvullende) dienst.
 5. Indien een storing zich (mede) uitstrekt tot aansluitingen van andere Klants van ImHosted.NL, is ImHosted.NL gerechtigd de daardoor veroorzaakte kosten in rekening te brengen bij de Klant vanaf wiens aansluiting de storing wordt veroorzaakt, tenzij dit in redelijkheid niet aan de Klant kan worden toegerekend.

9. Wijziging in de eigenschappen van de (aanvullende) dienst

 1. ImHosted.NL is gerechtigd de technische eigenschappen van de (aanvullende) dienst te wijzigen om (i) te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels, en/of (ii) aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden. ImHosted.NL spant zich in om wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van Klant en de door hem/haar gebruikte randapparaten. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties heeft voor Klant zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan één maand nadat deze is bekendgemaakt aan Klant of zoveel langer als redelijkerwijs mogelijk is.
 2. ImHosted.NL is gerechtigd (een aanbiedingsvorm van) de (aanvullende) dienst te beëindigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van tenminste drie maanden, indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe aanleiding geven. Bestaande overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd. ImHosted.NL zal in dat geval aan Klant waar mogelijk een vervangende dienst aanbieden.

10. Gebruik van de (aanvullende) dienst 

 1. Klant staat in voor al het gebruik dat -met of zonder zijn/haar toestemming- van de (aanvullende) dienst en van aan de hem/haar beschikbaar gestelde toegangscode(s) wordt gemaakt. Alle gemaakte gesprekskosten zijn voor rekening van Klant. Klant staat tevens in voor al hetgeen geschiedt met de (aanvullende) dienst op de overeengekomen locatie, voor zover dat aan Klant toerekenbaar is.
 2. Het is niet toegestaan handelingen te verrichten, te doen of te laten verrichten die ten doel hebben invloed uit te oefenen op de bedragen, die zonder die handelingen door Klant aan ImHosted.NL verschuldigd zouden zijn geweest voor het gebruik van de (aanvullende) dienst.
 3. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de (aanvullende) dienst of van aangesloten randapparaten, is Klant verplicht de door ImHosted.NL te geven redelijke instructies op te volgen.
 4. Voor randapparaten bestaan wettelijke vereisten. Het is niet toegestaan apparaten op een netwerkaansluitpunt aan te sluiten die niet voldoen aan deze wettelijke vereisten. De gevolgen van het aansluiten van apparaten die hieraan niet voldoen, waaronder mogelijke financiële gevolgen, zijn voor Klant.
 5. Klant zal de (aanvullende) dienst aanwenden voor normaal gebruik, ook indien sprake is van een vast tarief. Indien sprake is van excessief gebruik door Klant (meer dan 3 maal het gemiddeld gebruik door andere gebruikers van dezelfde (aanvullende) dienst), is ImHosted.NL gerechtigd Klant er op te attenderen dat bij voortzetting van dit excessief gebruik, ImHosted.NL gerechtigd is vanaf het moment van attenderen het gebruik dat boven de normen ligt alsnog aan Klant in rekening te brengen.
 6. Klant zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan Klant weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de (aanvullende) dienst dat strafbaar of jegens ImHosted.NL en/of derden onrechtmatig is.
 7. Klant staat er bij het gebruik van de (aanvullende) dienst voor in dat Klant, voor zover relevant, de volgende voorschriften in acht neemt:
 8. Klant zal op geen enkele wijze andere gebruikers van de (aanvullende) dienst of medegebruikers van de infrastructuur waarop de (aanvullende) dienst is gerealiseerd, beperken of hinderen in hun toegang tot de (aanvullende) dienst en/of het gebruik van de (aanvullende) dienst;
 9. Klant zal op geen enkele wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ImHosted.NL en/of derden;
 10. Klant zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede) werking van de software van ImHosted.NL en/of derden kunnen beschadigen;
 11. Klant zal geen toegangscode(s) misbruiken of (trachten) aan de (aanvullende) dienst verbonden beveiligingen te doorbreken;
 12. Klant zal op geen enkele wijze de (aanvullende) dienst gebruiken om anderen te belasten, te misbruiken, lastig te vallen, te achtervolgen, te bedreigen of op een andere wijze de rechten van anderen te schenden;
 13. Klant zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken);
 14. Klant zal geen commerciële activiteiten met behulp van de (aanvullende) dienst ontwikkelen.
  1. Het is Klant niet toegestaan om het eventuele signaal dat van ImHosted.NL of haar toeleveranciers wordt ontvangen, openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins aan te wenden dan voor gebruik in huiselijke kring. Het delen of doorlijnen van de signalen met andere huishoudens, daaronder begrepen kamers in studentenhuizen en andere collectieve huisvesting is niet toegestaan.
  2. Klant is verantwoordelijk voor de door Klant gebruikte randapparaten en voor de instandhouding van een aansluiting op het energienetwerk en andere aansluitingen die nodig zijn voor toegang tot de (aanvullende) dienst.

11. Levertijden en termijnen

 1. Alle door ImHosted.NL genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan ImHosted.NL bekend waren. Opgegeven (leverings)termijnen zijn uitsluitend indicatief en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.
 2. Overschrijding van de door ImHosted.NL opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft Klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 3. In geval van niet tijdige levering door ImHosted.NL dient Klant ImHosted.NL schriftelijk in gebreke te stellen, alsmede ImHosted.NL een redelijke termijn te gunnen om alsnog voor nakoming te kunnen zorg dragen.
 4. In het geval, als bedoeld in artikel 12.3, is Klant slechts gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden voor zover deze nog niet is nagekomen en de instandhouding van het nog niet nagekomen gedeelte van de overeenkomst in redelijkheid niet van Klant kan worden gevergd.
 5. ImHosted.NL is gerechtigd om, indien zij door overmacht wordt verhinderd de goederen en/of (aanvullende) diensten geheel en/of tijdig te leveren, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake de wel geleverde goederen en/of (aanvullende) diensten, zonder dat ImHosted.NL tot enige schadevergoeding en/of garantie is gehouden.
  1. Indien levering van goederen en/of (aanvullende) diensten wegens niet aan de ImHosted.NL toerekenbare omstandigheden, anders dan overmacht, wordt vertraagd, zal de overeengekomen prijs door ImHosted.NL worden gefactureerd en dient deze door Klant te worden betaald als ware er tijdig geleverd.
  2. Indien ImHosted.NL, in het geval zoals bedoeld in artikel 12.6., genoodzaakt is goederen terug te nemen of op te slaan, is ImHosted.NL gerechtigd om aan Klant per maand een bedrag ter grootte van 2% van de prijs van de goederen in rekening te brengen.

12. Levering, aanvaarding en overgang risico 

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn ImHosted.NL (conform Incoterms 2010: EX WORKS magazijn ImHosted.NL). In het geval levering elders plaatsvindt dan af magazijn ImHosted.NL bepaalt ImHosted.NL de wijze van transport, verzending en verpakking. Verzending en vervoer van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van Klant. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is Klant te allen tijde gehouden een (transport)verzekering af te sluiten. ImHosted.NL is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten indien en voor zover ImHosted.NL zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.
 2. Klant zal, indien bij het sluiten van de overeenkomst geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem/haar dient te worden afgenomen, binnen 5 werkdagen, nadat de goederen voor afname gereed staan, moeten afnemen.
 3. De bestelde zaken/goederen worden in de originele handelsgebruikelijke verpakking geleverd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van ImHosted.NL.
 4. ImHosted.NL is gerechtigd tot het doen van deelleveringen (levering in fasen). In het geval van deelleveringen is ImHosted.NL gerechtigd de leveringen van de volgende fasen uit te stellen, totdat Klant het in de voorafgaande fase geleverde schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn/haar (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deellevering is ImHosted.NL gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
 5. Bij niet-afname binnen de overeengekomen termijn, zal Klant van rechtswege, derhalve zonder sommatie en/of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Klant is verplicht alle onkosten of verliezen, inclusief opslagkosten, te vergoeden welke voortvloeien uit zijn weigering om de goederen af te nemen. ImHosted.NL heeft verder het recht om naar haar keuze, hetzij nakoming te vorderen, hetzij de transactie zonder tussenkomst van enige rechter te ontbinden, onverminderd haar recht op (aanvullende) schadevergoeding jegens Klant. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen Klant ImHosted.NL in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij/zij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij ImHosted.NL uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 6. Indien Klant ook na verloop van de in artikel 13.5. bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, heeft ImHosted.NL het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. ImHosted.NL is alsdan gerechtigd de zaken aan derden te verkopen.
 7. Het bepaalde in artikel 13.6. laat de verplichting van Klant de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 8. ImHosted.NL is gerechtigd om de levering op te schorten indien het saldo openstaande facturen groter of gelijk is aan de toegestane kredietlimiet, en/of indien er sprake is van openstaande facturen langer dan 14 dagen na vervaldatum en welke niet zijn aangemerkt als ‘dispuut’. In geval van dispuut neemt ImHosted.NL onverwijld contact op met Klant ten einde levering mogelijk te maken.
 9. In geval van levering van diensten worden deze geacht te zijn geleverd en door Klant te zijn aanvaard zodra de werkzaamheden zijn beëindigd en het personeel van ImHosted.NL is vertrokken.
 10. De te leveren goederen en/of diensten zijn voor rekening en risico van Klant vanaf de levering zoals bedoeld in artikel 13.
 11. Indien ImHosted.NL de goederen ter levering aan Klant heeft aangeboden, zoals bedoeld in artikel 13, maar Klant die goederen om enigerlei, niet aan ImHosted.NL toe te rekenen omstandigheid, niet afneemt, zijn de te leveren goederen vanaf het moment van aanbieding voor rekening en risico van Klant, onverminderd de overige in dat geval aan ImHosted.NL toekomende rechten. ImHosted.NL wordt in dit geval geacht aan haar leveringsverplichting te hebben voldaan.

13. Voortgang levering

 1. ImHosted.NL kan niet eerder verplicht worden met de levering van goederen en/of (aanvullende) diensten te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in zijn bezit zijn van ImHosted.NL en ImHosted.NL de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van ImHosted.NL niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is ImHosted.NL gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan Klant in rekening te brengen.

14. Wijziging en uitbreiding van leveringen, werkzaamheden en/of prestaties

 1. Indien ImHosted.NL op verzoek of met instemming van Klant werkzaamheden, andere prestaties, of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is:
  1. overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties, of leveringen door Klant aan ImHosted.NL worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ImHosted.NL of zullen, in geval een vaste prijs is afgesproken, de meerkosten in rekening worden gebracht. ImHosted.NL is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
  2. Klant aanvaardt dat door wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden, prestaties, of leveringen als bedoeld in artikel 15 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de verplichtingen, de wederzijdse verantwoordelijkheden van Klant en ImHosted.NL en de overeengekomen tarieven van ImHosted.NL, kunnen worden beïnvloed.

15. Exportrestricties

 1. Klant zal nationale en internationale (waaronder aldus ook Amerikaanse) exportrestricties met betrekking tot ingevolge een overeenkomst met ImHosted.NL verkregen zaken volledig in acht nemen en deze verplichting bij wederverkoop of enige vorm van terbeschikkingstelling aan derden tevens aan deze derden opleggen. Klant vrijwaart ImHosted.NL voor enig nadeel dat deze zal lijden indien Klant deze verplichtingen niet nakomt.

16. Emballage

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de zaken kunnen worden afgeleverd, blijft eigendom van ImHosted.NL en mag door Klant niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze is bestemd.
 2. ImHosted.NL is gerechtigd voor deze emballage statiegeld bij Klant in rekening te brengen. ImHosted.NL is verplicht deze emballage terug te nemen, tegen de prijs die aan Klant in rekening is gebracht. Een en ander, mits de emballage franco geretourneerd is binnen een door ImHosted.NL bepaalde periode na de leveringsdatum c.q. op een door partijen schriftelijk overeengekomen tijdstip.
 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is Klant voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
 4. Indien de in artikel 17.3. bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, is ImHosted.NL gerechtigd de emballage niet terug te nemen. ImHosted.NL kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met het reeds betaalde statiegeld, bij Klant in rekening brengen.
 1. KLACHTPLICHT:
  1. Klant is verplicht om het hetgeen door ImHosted.NL is geleverd onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur nadat de levering heeft plaatsgevonden, te controleren op volledigheid en deugdelijkheid. Eventuele zichtbare gebreken, defecten, onvolkomenheden en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur nadat de levering heeft plaatsgevonden, schriftelijk aan leverancier te worden gemeld.
  2. Klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen door ImHosted.NL is geleverd niet aan de overeenkomst en/of de daaraan redelijkerwijs te stellen gebruiks- en kwaliteitseisen beantwoordt (niet zijnde zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 18.1.), indien Klant ImHosted.NL daarvan niet binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na levering, schriftelijk per aangetekende post kennis heeft gegeven.
  3. Reclame(s) ter zake niet uitwendig waarneembare gebreken, en van gebreken waarvan Klant aantoont dat Klant deze ondanks grondig en deskundig onderzoek niet binnen de in artikel 18.2. bedoelde termijnen heeft kunnen ontdekken en melden, dienen schriftelijk per aangetekende post binnen 24 uur nadat Klant de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, aan ImHosted.NL te worden gemeld.
  4. Alle overige reclames dienen schriftelijk per aangetekende post direct na de ontdekking aan ImHosted.NL te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor rekening en risico van Klant. De reclames zoals bedoeld in dit artikel dienen in ieder geval uiterlijk 1 jaar na levering aan ImHosted.NL te worden gemeld.
  5. Indien reclames, zoals bedoeld in artikel 18, niet binnen de in dit artikel bedoelde termijnen aan ImHosted.NL kenbaar zijn gemaakt, kan Klant er geen beroep meer op doen dat hetgeen door ImHosted.NL is geleverd niet aan de overeenkomst en/of de daaraan redelijkerwijs te stellen gebruiks- en kwaliteitseisen beantwoordt.
  6. In het geval van een melding door Klant, zoals bedoeld in artikel 18.2. tot en met 18.4., dient een door een erkende en onafhankelijke deskundige opgesteld onderzoeksrapport te worden overgelegd, waaruit de juistheid, aard en omvang van de gebreken blijkt, bij gebreke waarvan Klant ter zake die reclame(s) geen aanspraken jegens ImHosted.NL zal kunnen maken.
  7. ImHosted.NL is gerechtigd om een eigen onderzoek in te stellen naar de aard, omvang en oorzaak van de gestelde gebreken respectievelijk de tekortkomingen te doen, in welk geval Klant gehouden is daaraan alle door ImHosted.NL gewenste medewerking te verlenen. Indien Klant geen, althans niet afdoende, medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en kan Klant ter zake de gestelde gebreken respectievelijk de tekortkomingen geen aanspraken jegens ImHosted.NL maken.
  8. Indien zaken en/of geleverde (aanvullende) diensten na de levering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver- werkt, beschadigd
  9. of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
  10. Een reclame geeft Klant niet het recht om voldoening van enige van zijn (betalings)verplichtingen jegens ImHosted.NL op te schorten.
  11. ImHosted.NL is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen wanneer Klant op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn/haar jegens ImHosted.NL bestaande opeisbare verplichtingen, voortvloeiende uit welke verbintenis tussen partijen dan ook, heeft voldaan.
  12. Tenzij ImHosted.NL Klant anders instrueert is Klant In het geval van reclame verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie en/of verspreiding van de betreffende zaken en/of (aanvullende) diensten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
  13. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig dit artikel is geklaagd en genoegzaam door Klant is aangetoond dat de zaken en/of (aanvullende) diensten niet beantwoorden aan hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen, heeft ImHosted.NL voor zover mogelijk de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken zaken en/of (aanvullende) diensten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken en/of (aanvullende) diensten, hetzij de betreffende zaken en/of (aanvullende) diensten deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij Klant alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor ImHosted.NL redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft Klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is ImHosted.NL ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten. Het staat Klant niet vrij de zaken te retourneren, voordat ImHosted.NL daarmee (conform de bepalingen van de toepasselijke Retour (RMA) Voorwaarden) heeft ingestemd.
  14. Ingeval van terechte reclames onder garantie zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 21.

18. Aansprakelijkheid ImHosted.NL

 1. ImHosted.NL is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of andere (in)directe schade in de ruimste zin des woords, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld en/of roekeloosheid met de wetenschap dat daaruit schade ontstaat aan de zijde van haar directie en/of leidinggevende ondergeschikten, behoudens indien en voor zover dit in strijd is met bepalingen van dwingend recht of in deze algemene- en/of aanvullende voorwaarden anders is bepaald.
 2. ImHosted.NL is nooit aansprakelijk voor door de Klant dan wel enige derde geleden schade:
 3. die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik en/of opslag door Klant of door een derde van geleverde goederen en/of (aanvullende) diensten. Klant is te allen tijde gehouden om de bijgevoegde (product)informatie/instructies/adviezen en/of de veiligheidsinformatiebladen zorgvuldig in acht te nemen en te handelen conform de daarin weergegeven instructies. Klant is verplicht jegens derden een overeenkomstige bepaling te bedingen. ImHosted.NL is evenmin aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen ter zake de geleverde goederen en/of (aanvullende) diensten indien deze tekortkomingen voortvloeien uit gedragingen en/of handelingen van Klant en/of door of namens Klant ingeschakelde derden;
 4. die het gevolg is van tekortkomingen van haar toeleveranciers;
 5. die het gevolg is van tekortkomingen van (andere) aanbieders van netwerken en (aanvullende) diensten waarmee het netwerk van ImHosted.NL direct of indirect is verbonden. Ook voor aansluiting van (aanvullende) diensten met voor ImHosted.NL vreemde zaken, is ImHosted.NL nimmer aansprakelijk;
 6. die het gevolg is van reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de goederen en/of (aanvullende) diensten zijn verricht door anderen dan ImHosted.NL zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ImHosted.NL;
 7. indien zaken en/of (aanvullende) diensten naar het oordeel van ImHosted.NL zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
 8. indien typenummers, serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
 9. indien wijzigingen in het garantiebewijs en/of aankoopbon zijn aangebracht;
 10. indien door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen defecten zijn ontstaan;
 11. indien defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren en/of gebruiken van (goedgekeurde) zaken en/of (aanvullende) diensten;
 12. indien defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
 13. indien defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
 14. indien de verzegeling van de zaken en/of (aanvullende) diensten, voor zover aanwezig, is verbroken.
 15. ImHosted.NL is voor het verrichten van informatiediensten niet verder aansprakelijk dan ingevolge artikel 6:196c BW.
 16. ImHosted.NL is nimmer aansprakelijk voor een gezondheidsgevaar dat zij op het moment van handelen of nalaten niet kon kennen.
 17. De aansprakelijkheid van ImHosted.NL beloopt nooit meer dan het door ImHosted.NL bij Klant in rekening gebrachte bedrag exclusief BTW, verminderd met reeds gefactureerde en nog te betalen bedragen, al dan niet ter voldoening van ingeschakelde derden, althans, indien ImHosted.NL ter zake een (aansprakelijkheids)verzekering heeft afgesloten, tot de maximale hoogte van het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. In het geval van deelleveringen is de verplichting van ImHosted.NL voorts beperkt tot de op dat deel van de overeenkomst betrekking hebbende prijs, waarmee het schadegeval het nauwste samenhangt. Indien ten gevolge van een gebeurtenis (of serie van gebeurtenissen met eenzelfde oorzaak) meer dan 1 vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen het hiervoor genoemde maximum bedrag te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.
 18. Vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van leverancier verjaren door verloop van 12 maanden na  levering van de goederen en/of (aanvullende) diensten ofwel nadat de schade of een begin daarvan is  ontdekt, althans redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden.
 19. Schade, zoals bedoeld in artikel 19, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt schriftelijk per aangetekende post aan ImHosted.NL te zijn gemeld. Schade die niet binnen voornoemde termijn en op de voorgeschreven wijze ter kennis van ImHosted.NL is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van consumenten geldt dit niet indien de consument Klant redelijkerwijs aannemelijk maakt dat een tijdige schriftelijke reactie/melding redelijkerwijs niet van hem/haar verlang kon worden.

19. Aansprakelijkheid Klant

 1. Indien twee of meer Klants gezamenlijk een bestelling/opdracht hebben geplaatst/gegeven bij/aan ImHosted.NL, zijn zij hoofdelijk tegenover ImHosted.NL verbonden.
 2. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld zijdens ImHosted.NL, zoals bedoeld in deze algemene- en/of aanvullende voorwaarden, en behoudens voor zover dit in strijd is met bepalingen van dwingend recht, is Klant gehouden tot schadeloosstelling van ImHosted.NL voor alle schade in de meest ruime zin des woords die voor ImHosted.NL mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden ter zake van dan wel als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst tussen Klant en ImHosted.NL worden ingesteld. Klant vrijwaart ImHosted.NL (en haar medewerkers) voor alle aanspraken van derden in de meest ruime zin des woords, zoals hiervoor bedoeld, meer in het bijzonder, doch niet uitsluitend, voor aanspraken wegens schending van intellectuele eigendomsrechten, productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product en/of systeem en/of (aanvullende) dienst dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ImHosted.NL geleverde zaken (apparatuur, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen) en/of (aanvullende) diensten, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken en/of (aanvullende) diensten.
 3. Een consument is uitsluitend aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade van ImHosted.NL indien de schade met opzet, grove schuld, of roekeloosheid door de consument is veroorzaakt.

20. Garantie

 1. ImHosted.NL zal de goederen en/of (aanvullende) diensten leveren in overeenstemming met in de overeenkomst overeengekomen technische en/of functionele specificaties en staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde, de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd. ImHosted.NL garandeert geen ononderbroken of storingsvrije levering van (aanvullende) diensten.
 2. ImHosted.NL kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, zoals bedoeld in artikel 19, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade.
 3. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen verstrekt ImHosted.NL op de geleverde goederen en/of (aanvullende) diensten geen andere garantie dan die welke door de toeleverancier van ImHosted.NL wordt verstrekt. De garantievoorwaarden van de toeleverancier worden bij de levering van de goederen en/of (aanvullende) diensten aan Klant verstrekt of liggen bij ImHosted.NL ter inzage en worden op eerste verzoek aan Klant toegestuurd. In het geval de garantievoorwaarden van toeleverancier in rechte niet bindend worden verklaard ofwel er geen garantievoorwaarden van toepassing zijn, dan gelden uitsluitend de bepalingen van de algemene- en/of aanvullende voorwaarden van ImHosted.NL.
 4. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat ImHosted.NL aan Klant wel een garantie op goederen en/of (aanvullende) diensten verstrekt en de inhoud van die garantie niet nader schriftelijk is vastgelegd heeft te gelden dat de garantie enkel omvat kosteloze reparatie/herstel dan wel vervanging van (onderdelen van) de zaken in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van verbruiksartikelen. De vervangen onderdelen worden automatisch eigendom van ImHosted.NL.
 5. ImHosted.NL garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken en/of (aanvullende) diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor Klant deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.
 6. Geen garantie wordt verleend op goederen en/of aanvullende diensten waarvan Klant niet kan aantonen dat hij deze binnen de garantieperiode van ImHosted.NL geleverd heeft gekregen.
 7. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiewerkzaamheden, inclusief op de vervangen onderdelen, 3 maanden bedraagt.

21. Beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien Klant, na in gebreke te zijn gesteld, niet, althans niet tijdig en/of behoorlijk, nakomt hetgeen partijen zijn overeengekomen, is ImHosted.NL gerechtigd om schriftelijk de overeenkomst per ommegaande buitengerechtelijk te ontbinden. In dat geval is ImHosted.NL, met inachtneming van het bepaalde in deze algemene- en/of aanvullende voorwaarden, verplicht tot vergoeding van de door ImHosted.NL gemaakte kosten en voorgeschoten bedragen, welke in dat geval direct opeisbaar zijn en niet kunnen worden aangewend ter verrekening van enige vordering die Klant op ImHosted.NL heeft. Voornoemde laat onverlet het recht van ImHosted.NL op schadevergoeding, waaronder tevens begrepen, doch niet uitsluitend, het positief contractsbelang.
 2. Na beëindiging van de overeenkomst dient Klant op eerste verzoek van ImHosted.NL de gelegenheid tot eventuele verwijdering van de (aanvullende) diensten te bieden. Indien Klant een maand na beëindiging van de overeenkomst ImHosted.NL niet in de gelegenheid heeft gesteld de (aanvullende) diensten te verwijderen, blijven de in deze algemene- en/of aanvullende voorwaarden bedoelde periodieke vergoedingen door Klant verschuldigd tot het moment dat ImHosted.NL de (aanvullende) diensten heeft kunnen verwijderen.
 3. In geval van opzegging, zoals bedoeld in artikel 2.8., door Klant zendt ImHosted.NL uiterlijk binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van de opzegging en van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.
 4. ImHosted.NL is gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien:
  1. Klant surseance van betaling aanvraagt;
  2. Klant aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard;
  3. Klant wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling (WSNP);
  4. Klant een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt;
  5. Klant op enige andere wijze beschikkingsonbevoegd en/of handelingsonbekwaam wordt (ten aanzien van diens vermogen of delen ervan verliest);
  6. Klant zijn/haar bedrijfsvoering staakt/stillegt;
  7. Klant zijn/haar onderneming liquideert;
  8. Klant overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
  9. Klant haar rechtspersoonlijkheid wijzigt;
  10. op (een deel van) het vermogen van Klant executoriaal beslag wordt gelegd;
  11. aan ImHosted.NL blijkt dat Klant onvoldoende kredietwaardig is, zulks ter beoordeling van ImHosted.NL;
  12. Klant weigert om (nadere) zekerheden te verstrekken en/of weigert om een vooruitbetaling te verrichten;
  13. Klant verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten met ImHosted.NL na ingebrekestelling niet nakomt of verzuimt tijdig te betalen;
   1. Klant doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten, in welk geval de (buiten)gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst geen ongedaan making van de reeds door ImHosted.NL geleverde goederen en/of (aanvullende) diensten tot gevolg zal hebben. In voornoemd geval zijn de op het moment van de ontbinding door Klant verschuldigde bedragen direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die Klant op ImHosted.NL heeft.
   2. Partijen hebben het recht de overeenkomst vóór aanvang van de uitvoering daarvan te annuleren c.q. met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.8. op te zeggen na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst.
   3. In het geval Klant de overeenkomst annuleert c.q. opzegt is Klant aan ImHosted.NL een nader door ImHosted.NL te bepalen vergoeding verschuldigd. Klant is in het geval van annulering c.q. opzegging gehouden alle kosten, schade alsmede gederfde winst aan ImHosted.NL te vergoeden. ImHosted.NL is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20% tot 100% van de afgesproken prijs aan Klant in rekening te brengen.
   4. Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart ImHosted.NL ter zake.
   5. Een meerderheidsdeelneming van derden aan de onderneming van een der partijen kan niet worden beschouwd als een dringende reden voor de onmiddellijke opzegging van de overeenkomst.
   6. Door Klant reeds aan ImHosted.NL betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

22. Eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen blijven alle geleverde en nog te leveren goederen en/of (aanvullende) diensten uitsluitend eigendom van ImHosted.NL, totdat alle vorderingen die ImHosted.NL op Klant heeft of zal krijgen, waaronder ook, doch niet uitsluitend, de vorderingen uit hoofde van artikel 3:92 lid 2 BW (rente en (buiten)gerechtelijke kosten) en toerekenbare tekortkoming, volledig zijn voldaan.
 2. Zolang de eigendom van de geleverde goederen en/of (aanvullende) diensten niet op Klant is overgegaan, is het Klant niet toegestaan om de goederen te verpanden of te bezwaren
 3. met enig ander recht ten behoeve van een derde.
 4. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en/of (aanvullende) diensten mogen door Klant aan derden worden verkocht en geleverd, mits dit geschiedt in de normale uitoefening van het bedrijf van Klant. In het geval van verkoop op krediet is Klant verplicht om van zijn Klants/afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in artikel 23.
 5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 is het Klant niet toegestaan om vorderingen die Klant op zijn Klants/afnemers verkrijgt aan derden te cederen en/of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ImHosted.NL. Klant verbindt zich er bij het aangaan van de overeenkomst reeds toe om de vorderingen van haar Klants/afnemers, zoals hiervoor bedoeld, op eerste verzoek van ImHosted.NL aan ImHosted.NL te verpanden ter meerdere zekerheid van alle vorderingen die ImHosted.NL op Klant heeft, uit welke hoofde dan ook.
 6. Klant is gehouden om de door ImHosted.NL onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en/of (aanvullende) diensten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van ImHosted.NL zorgvuldig te bewaren en/of te gebruiken.
 7. Klant is verplicht de zaken en/of (aanvullende) diensten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffings- en (water)schade, alsmede tegen diefstal te verzekeren. Klant zal ImHosted.NL op eerste verzoek (een kopie van) de polissen ter inzage verstrekken.
 8. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 zullen alle aanspraken van Klant op de verzekeraars van de goederen en/of (aanvullende) diensten uit hoofde van de verzekeringen, zoals bedoeld in artikel 23.6., op eerste verzoek van ImHosted.NL aan ImHosted.NL worden verpand ter meerdere zekerheid van alle vorderingen die ImHosted.NL op Klant heeft, uit welke hoofde dan ook.
 9. In het geval Klant in de nakoming van haar verplichtingen jegens ImHosted.NL tekortschiet of ImHosted.NL gegronde vrees heeft dat Klant in haar verplichtingen tekort zal schieten, is ImHosted.NL gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en/of (aanvullende) diensten terug te nemen, waarna Klant zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gepaard gaande kosten, en onverminderd alle overige in dat geval aan ImHosted.NL toekomende rechten, waaronder, doch niet uitsluitend, het recht op verrekening met de eventueel door ImHosted.NL geleden schade. Klant dient ImHosted.NL te allen tijde en zonder enig voorbehoud toegang te verlenen tot de locatie waar de zaken zich bevinden.
 10. Ingeval ImHosted.NL een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, zoals hiervoor bedoeld in artikel 23.8. geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van ImHosted.NL tot vergoeding van de door haar geleden en/of nog te lijden schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 11. Klant is verplicht ImHosted.NL terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken en/of (aanvullende) diensten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 12. Klant dient ImHosted.NL onverwijld in te lichten indien beslag wordt of dreigt te worden gelegd op de zaken en/of (aanvullende) diensten of anderszins eigendomsrechten van ImHosted.NL of van door haar ingeschakelde derden dreigen te worden geschaad. Klant dient ImHosted.NL ongehinderd toegang te verlenen tot de locatie waar de zaken zich bevinden.
 13. Klant dient er voor zorg te dragen dat de goederen en/of (aanvullende) diensten op een geschikte (droge en trillingsvrije) locatie worden geplaatst. Klant zal op de goederen en/of (aanvullende) diensten aangebrachte type- en serienummers, logo’s en/of andere markerings-middelen onverlet laten.

23. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom of andere rechten ter zake de geleverde goederen en/of diensten rusten bij ImHosted.NL, althans bij de desbetreffende rechthebbende toeleverancier van ImHosted.NL enzovoorts.
 2. Klant vrijwaart ImHosted.NL jegens derden voor aanspraken in de meest ruime zin des woords met betrekking tot schending van (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 3. Klant zal ImHosted.NL onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake schending van hun (intellectuele eigendoms)rechten.
 4. Klant zal ImHosted.NL onmiddellijk in kennis stellen van enige schending van intellectuele (eigendoms)rechten van ImHosted.NL en/of toeleverancier van ImHosted.NL.
 5. Tenzij partijen schriftelijkanders zijn overeengekomen is het Klant niet toegestaan om op de goederen of de verpakking daarvan aangebrachte merk- en/of herkenningstekens van ImHosted.NL te wijzigen en/of te verwijderen.
 6. Tenzij partijen schriftelijkanders zijn overeengekomen is het Klant niet toegestaan om de goederen en/of (aanvullende) diensten of enig gedeelte daarvan te wijzigen en/of na te maken.
 7. De hiernavolgende bepalingen in artikel 24.7. zijn mede van toepassing indien ImHosted.NL (aanvullende) diensten levert:
  1. Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de (aanvullende) diensten, daarbij behorende gebruikersdocumentatie en eventuele programmatuur voor de duur van de overeenkomst te gebruiken, voor zover noodzakelijk om van de (aanvullende) dienst gebruik te kunnen maken. De (intellectuele) eigendomsrechten op de (aanvullende) diensten, daarbij behorende gebruikersdocumentatie en programmatuur blijven berusten bij ImHosted.NL en/of haar toeleveranciers. ImHosted.NL is te allen tijde gerechtigd om de (aanvullende) diensten en producten die haar eigendom zijn terug te nemen. Voor alle zaken geldt steevast een eigendomsvoorbehoud. Klant dient dan eventuele kopieën van de (aanvullende) diensten, waaronder programmatuur, te vernietigen;
  2. Klant dient er voor zorg te dragen dat de (aanvullende) diensten op een geschikte (droge en trillingsvrije) locatie worden geplaatst. Klant zal op de (aanvullende) diensten aangebrachte type- en serienummers, logo’s en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten;
  3. Klant is niet gerechtigd zelf wijzigingen in de (aanvullende) diensten aan te brengen (inclusief wijzigingen in meegeleverde of in de (aanvullende) diensten geïmplementeerde software) of deze te verplaatsen of te beschadigen, dan wel deze door anderen dan ImHosted.NL te laten aanbrengen of te laten verplaatsen, behoudens met instemming van ImHosted.NL;
  4. Indien derden met betrekking tot de (aanvullende) diensten rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals (conservatoire) inbeslagname, dient de Klant hen terstond van de rechten van ImHosted.NL op de hoogte te stellen. Klant dient ImHosted.NL direct daarover in te lichten.
  5. De hiernavolgende bepalingen in artikel 24.8. zijn mede van toepassing indien ImHosted.NL software levert:
   1. De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de softwareproducten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij ImHosted.NL, althans haar toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Klant zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen;
   2. Klant is gemachtigd de software producten aan eindgebruiker door te verkopen. Klant heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sub licentie te verlenen voor het gebruik van de software producten van ImHosted.NL, althans de toeleverancier van ImHosted.NL conform de betreffende software licentievoorwaarden. Deze machtiging geeft Klant niet het recht de software producten en de daarbij behorende documentatie van ImHosted.NL en/of haar toeleveranciers te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sub licentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen;
   3. Klant is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sub licentie te wijzen, alsmede op de verplichting voor gebruik van de goederen de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat rechten ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid in stand blijven.

24.Persoonsgegevens 

 1. Klant is verplicht ImHosted.NL te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats, telefoon- en rekeningnummers. Klant dient ImHosted.NL op de hoogte te stellen van elke verandering van de verstrekte gegevens.
 2. Bij de uitvoering van haar dienstverlening op grond van deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met ImHosted.NL verwerkt ImHosted.NL gegevens, waaronder persoons- en verkeersgegevens van Klant met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
 3. Door ImHosted.NL uitgevoerde verwerkingen zijn, indien noodzakelijk, aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
 4. In het hiernavolgende van zijn enige bijzondere bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Klant opgenomen:
 1. NL kan de in het tweede lid bedoelde gegevens verwerken voor commerciële, ideële en charitatieve doeleinden, waaronder marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten, beoordeling van kredietwaardigheid, bestrijding van fraude en verstrekking aan derden, met inachtneming van de voor de desbetreffende verwerking geldende doeleinden. Klant geeft daar middels acceptatie van de algemene voorwaarden toestemming voor;
 2. Indien Klant bezwaar heeft tegen de wijze waarop Klant is opgenomen kan Klant daartegen bezwaar maken, de zogenaamde ‘opt-out’. Indien Klant aangeeft van de ‘opt-out’ gebruik te willen maken, zullen de persoonsgegevens van Klant op eerste verzoek niet (langer) voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Het verzoeken van Klant om de ‘opt-out’ heeft geen terugwerkende kracht. Het gebruik van de persoonsgegevens vóór het moment dat Klant te kennen geeft van de ‘opt-out’ gebruik te willen maken, maakt het eerdere gebruik van persoonsgegevens niet onrechtmatig;
 3. NL zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van gegevens, zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, naleven en zal haar medewerking verlenen aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen;
 4. Indien ImHosted.NL in het kader van de incasso van vorderingen op de Klant gebruik maakt van derden zoals incassobureaus, dan wel dergelijke vorderingen overdraagt aan (zulke) derden, is zij gerechtigd de haar bekende gegevens van Klant aan deze derden te verstrekken;
 5. NL draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk verplicht is.

25. Retourzendingen

 1. Tenzij in deze algemene voorwaarden en/of de aanvullende voorwaarden en/of de overeenkomst anders is bepaald worden retourzendingen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming door ImHosted.NL aangenomen, mits de retourzending franco geschiedt.
 2. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door ImHosted.NL te bepalen wijze en in de originele, ongeopende verpakking met, indien van toepassing, niet verbroken zegel(s).
 3. Een door ImHosted.NL in ontvangst genomen retourzending houdt op geen enkele wijze enige aanvaarding van een gebrek ofwel enige goedkeuring door ImHosted.NL in.

26. Overige bepalingen

 1. ImHosted.NL is gerechtigd de algemene- en/of aanvullende voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden vier (4) weken na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking.
 2. Behoudens het gestelde in artikel 27.3. gelden wijzigingen, zoals bedoeld in artikel 27.1., ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten waarop deze algemene- en/of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij ImHosted.NL aangeeft dat zulks niet het geval is.
 3. Indien Klant een wijziging die betrekking heeft op de door Klant afgenomen (aanvullende) dienst, niet wenst te aanvaarden, kan Klant de overeenkomst met betrekking tot die (aanvullende) dienst schriftelijk beëindigen (opzeggen) met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijzing door ImHosted.NL te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan Klant wordt geacht de wijziging te hebben aanvaard.
 4. Het bepaalde in artikel 27.3. geldt niet:
  1. indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van de Klant is;
  2. indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts)positie van Klant;
  3. Indien Klant de mogelijkheid wordt geboden de wijziging te weigeren;
  4. indien de wijziging reeds bij het aangaan van de overeenkomst onherroepelijk is overeengekomen, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een periodieke aanpassing van de tarieven aan de inflatie;
  5. indien de wijziging van overheidswege is voorgeschreven; of
  6. in andere gevallen waarin dit op grond van de geldende wet- en regelgeving niet is vereist.
   1. Klant is verplicht om ImHosted.NL zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van feiten en omstandigheden die (in financiële zin) van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door ImHosted.NL ten behoeve van Klant te leveren goederen en/of diensten, teneinde ImHosted.NL in de gelegenheid te stellen om eventueledaaruit voortvloeiende schade te ondervangen. Dit laat onverlet het recht van ImHosted.NL op schadevergoeding, waaronder tevens begrepen, doch niet uitsluitend, het positief contractsbelang.
   2. Getoonde en/of verstrekte demo modellen, alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van ImHosted.NL zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
   3. De in artikel 27.6. genoemde demo modellen blijven te allen tijde eigendom van ImHosted.NL en dienen op eerste verzoek van ImHosted.NL te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

27. Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de totstandkoming van) deze overeenkomst, ofwel overeenkomsten die voortvloeien uit deze overeenkomst, dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ImHosted.NL is gevestigd.

 

Algemene Voorwaarden – © ImHosted.NL, laatst bijgewerkt 19 april 2019