Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
 

Privacybeleid

Privacybeleid

Betekenis begrippen

‘Wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’, zijn begrippen die verwijzen naar ImHosted.nl

Jij, je, jouw zijn begrippen die verwijzen naar de Klant

Met de begrippen website, of site, doelen wij op onze website https://imhosted.nl, alle subdomeinen hiervan en overige sites die aan deze domeinnamen gerelateerd zijn, evenals andere websites en domeinnamen in ons eigendom, zowel huidige als toekomstige.

Met het begrip ‘diensten’ verwijzen wij naar alle door ons aangeboden diensten via onze website, waaronder (maar niet exclusief) webhosting, e-mailhosting, domeinregistratie, SSL-certificaten, online opslag, website ontwerp, grafisch ontwerp, creatie van geschreven content, ontwikkeling van Webview applicaties, support, onderhoudsdiensten en diensten voor sociale media.

Het begrip ‘Informatie’ gebruiken wij om te verwijzen naar alle soorten van data die door jouzelf aan ons worden verstrekt en de data die wij verzamelen voor het gebruik van onze diensten.

Akkoord met privacybeleid en Algemene Voorwaarden

Omdat wij jouw privacy respecteren, wijzen wij je er op dat door gebruik te maken van de informatie en diensten van ImHosted.nl, je akkoord gaat met ons (dit) privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden.

In dit privacybeleid, vertellen wij je ook wat wij doen met jouw data en onze andere gegevens, om je privacy te waarborgen en te beschermen

Data en gegevens

Het volgende verstaan wij onder verzamelde data en gegevens:

 • Voornaam, achternaam, e-mailadres, adresgegevens, mobiele en/of vaste telefoonnummer(s) en/of  factuurgegevens voor het verrichten van betalingen
 • Onze cookies leggen IP-adres, locatie informatie, datum en tijd, browsertype en verrichte acties op onze site vast
 • Wij hebben logfiles die informatie bevatten over toegang tot en gebruik van diensten die je bij ons afneemt
 • E-mails, WhatsApp-berichten, berichten via live chat en andere correspondentie die te maken hebben met het gebruik van onze diensten

Wij hebben geen toegang tot de inhoud van je overige, eigen e-mailverkeer, maar scannen deze wel automatisch op virussen en spam.

Informatie van minderjarigen

Onze website en diensten zijn niet gericht op minderjarigen (jonger dan 18 jaar). Wij zullen ook nooit bewust gegevens van minderjarigen verzamelen, maar kunnen dit nooit helemaal uitsluiten. Mocht jij aanwijzingen hebben dat wij toch gegevens van een minderjarige hebben opgeslagen, neem dan contact op via support@imhosted.nl en wij zullen de genoemde gegevens verwijderen

Waar wij jouw gegevens voor gebruiken

 • Voor de uitvoering van geplaatste bestellingen en informatie over het verloop hiervan
 • Voor support bij door jou afgenomen diensten en producten bij ImHosted.nl
 • Verstrekken van informatie die van belang is voor het functioneren van jouw dienst(en)
 • Voor financiële en administratieve doeleinden, waarop een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar van toepassing kan zijn voor de belastingdienst
 • Informatie over aanpassingen, vernieuwingen of wijzigingen betreffende door jou afgenomen producten en/of diensten
 • Als klant kun je ook berichten ontvangen over nieuws, aanbiedingen, acties en nieuwe producten of diensten van ImHosted.nl. Bij registratie als klant geef je hiervoor automatisch toestemming, maar is afmelden al mogelijk bij een eerste bericht
 • De werking en verbetering van onze producten en dienstverlening
 • Het uitvoeren van een technische analyse bij problemen
 • Informatieoverdracht in het geval van een verkoop, fusie, consolidatie of overname van ImHosted.nl
 • Bij dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische procedures of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims

Hoe wij omgaan met het delen van jouw gegevens

 • Wij zullen jouw gegevens nooit verkopen
 • Inzage in jouw gegevens aan derden wordt alleen gegeven, als zij werkzaamheden moeten verrichten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van jouw bestelling of het leveren van support op een van de afgenomen diensten
 • Wij delen geen gegevens van jou ten behoeve van het versterken en/of uitbreiden van onze marktpositie. Uitzondering hierop is een door jou zelf geschreven en geplaatste review via onze site, over ons, onze diensten en/of dienstverlening
 • Gegevens kunnen worden gedeeld indien we hier wettelijk toe verplicht zijn, verplicht worden of expliciet van jou hiervoor opdracht hebben gekregen
 • Het is derden verboden om jouw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden, dan die noodzakelijk zijn voor uitvoering van werkzaamheden betreffende het in stand houden, ondersteunen of verbeteren van jouw diensten
 • We delen je gegevens indien vereist in het geval van reorganisatie, fusie of verkoop van ImHosted.nl
 • We delen je gegevens om onze algemene voorwaarden af te dwingen.

Beveiliging van jouw gegevens

Je gegevens worden door ons en derden beveiligd tegen verlies, diefstal en misbruik door middel van administratieve, technische en fysieke maatregelen. Ook worden ze beschermd tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en/of vernietiging. Gegevens die ingevoerd worden via een online formulier op onze website worden altijd via een beveiligde verbinding verstuurd.

Anoniem

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. We gebruiken diverse tools om het gebruik van onze diensten en processen te analyseren. Hierin zijn gebruikers anoniem en niet traceerbaar.

Opslag van jouw gegevens

Als Nederlandse onderneming maken wij gebruik van partijen met Nederlandse servers voor dataopslag en vallen daarmee onder Nederlandse wet- en regelgeving.
Klantgegevens en logfiles worden door ons en derden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de dienstverlening of dat wettelijk verplicht is gesteld. Klanten hebben via ‘Mijn Account’ op https://imhosted.nl toegang tot een deel van de opgeslagen gegevens en kunnen een verzoek tot wijziging hiervan toesturen aan support@imhosted.nl. Een verzoek voor wijziging zullen we binnen 30 dagen verwerken. Wij behouden ons het recht toe om onredelijke verzoeken of verzoeken die niet verplicht zijn om door te voeren, te weigeren.

Toch nog vragen?

Mocht je toch nog vragen of klachten hebben over het privacybeleid van ImHosted.nl, dan kun je contact met ons opnemen via support@imhosted.nl of telefonisch via +31 (0)85 0605 264. Als er een wijziging van ons privacybeleid nodig mocht zijn, kun je altijd op deze pagina terecht voor de meest recente versie.

Informatie over je rechten, indienen van klachten of intrekken van toestemming voor verwerking van gegevens is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid – © ImHosted.NL, laatst bijgewerkt 25 augustus 2018

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen
1.1 In de Algemene Voorwaarden van ImHosted.NL worden de volgende Begrippen gebruikt, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.2 ImHosted.NL: ImHosted.NL, gevestigd aan de Julianastraat 2-b, 2935 XM te Ouderkerk aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 67910971 met BTW-nummer NL237418459B01.
1.3 Gebruiker: een meerderjarige, handelsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of een rechtspersoon die zich op de Website heeft geregistreerd.
1.4 Registratie: het volledig en naar waarheid invullen en verzenden van het op de Website aanwezige registratieformulier, waardoor het mogelijk wordt voor Klant gebruik te maken van de Diensten en/of Producten van ImHosted.NL
1.5 Website: www. en alle overige sites die geregistreerd zijn via ImHosted.NL en te raadplegen in het register van de SIDN
1.6 Diensten: alle activiteiten en/of werkzaamheden die onderwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst, of andere rechtshandeling in de relatie in de tussen ImHosted.NL en de Klant. In het bijzonder het in ‘realtime’ aanvragen van domeinnamen, waaronder begrepen, doch niet beperkt to ‘.nl of .eu’ domeinnamen en het aanvragen van een hosting pakket voor een website.
1.7 Product: Een door ImHosted.NL aan de Klant uit hoofde van de Overeenkomst geleverd Product, zoals, maar niet beperkt tot, een gebouwde website, een grafisch ontwerp of een geschreven tekst.
1.8 SIDN: Stichting Internet Domein Registratie
1.9 Back-up: Reservekopieën van digitale data en/of bestanden.
1.10 Handleidingen: De nadere (functionele) beschrijving van Producten en/of Diensten van ImHosted.NL en algemene informatie betreffende functionaliteit en gebruik van internet gerelateerde producten en/of diensten.
1.11 Fair Use Policy: Betreft het beleid van ImHosted.NL aangaande het redelijke gebruik door Klant van de te gebruiken hoeveelheid data(opslag), netwerkcapaciteit of verkeer
1.12 Identiteitsgegevens: Gebruikersnaam, passwords, adresseringsgegevens, facturatiegegevens en/of andere codes in het belang van het functioneren van afgenomen Diensten en/of Producten door Klant bij ImHosted.NL.
1.13 Overeenkomst: de afspraken tussen ImHosted.NL en de Klant waarin de door ImHosted.NL te leveren Diensten en/of Producten staan omschreven, alsmede de tegenprestatie van de Klant en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
1.14 Maatwerk: De Dienst en/of het Product dat door ImHosted.NL in opdracht van en/of in samenspraak met Klant wordt ontwikkeld en/of ontworpen voor Klant

Artikel 2 — Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door ImHosted.NL van Diensten aan of ten behoeve van Klant.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij ImHosted.NL geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van ImHosted.NL door een derde aan Klant worden geleverd.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door ImHosted.NL en Klant zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan wel vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. ImHosted.NL en Klant treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.6 ImHosted.NL is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Artikel 3 — Overeenkomst
3.1 Alle offertes van ImHosted.NL zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle prijsopgaven door of vanwege ImHosted.NL gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door ImHosted.NL schriftelijk of per e-mail anders is vermeld
3.3 Alle overeenkomsten tussen ImHosted.NL en Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.
3.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat een Gebruiker het door ImHosted.NL op de Website geplaatste bestelformulier invult en dat formulier door verzending bevestigt.
3.5 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien partijen deze schriftelijk overeen zijn gekomen.
3.6 Tenzij in een overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending van het formulier door Klant.
3.7 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor het einde van de overeenkomst via de online klantenomgeving op ImHosted.NL is opgezegd. Indien Klant een consument is, zal de Overeenkomst voor een periode van 1 jaar worden aangegaan. Klant heeft het recht om de Overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien Klant de overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een Overeenkomst van onbepaalde tijd. Klant heeft in dit geval het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Door ImHosted.NL in opdracht van Klant gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerkingtreding dan wel de automatische verlenging van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging. Opzegging dient te gebeuren via de online klantenomgeving op ImHosted.NL.
3.8 Opgegeven termijnen voor de levering door ImHosted.NL van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 — Domeinregistratie
4.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de SIDN. De desbetreffende instantie beslist over de verlenging van domeinnaam en/of IP-adressen. ImHosted.NL vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
4.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Klant en Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart ImHosted.NL tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anonieme domeinnamen.
4.3 Indien Klant de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft bij ImHosted.NL, heeft ImHosted.NL ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden.
4.4 Bij een anonieme domeinregistratie blijft de klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaald worden op klant.
4.5 Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of als handelsnaam is ingeschreven in het register van de KvK, tenzij het aantoonbaar een merk of handelsnaam van Klant betreft.
4.6 ImHosted.NL behoudt zich het recht voor om een anonieme domeinnaam te wijzigen naar gegevens van Klant.

Artikel 5 — Hosting
5.1 ImHosted.NL heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. ImHosted.NL is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, ongeacht de oorzaak van het niet behalen van dit niveau.
5.2 ImHosted.NL is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de server en het netwerk ten gevolge overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.
5.3 ImHosted.NL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door Klant opgeslagen data en Persoonsgegevens.
5.4 Het is Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

 1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
 2. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 3. het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het schenden van auteursrechten;
 4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende of haatzaaiende uitingen;
 5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 6. crypto mining services;
 7. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken). Onder computers worden tevens begrepen devices zoals smartphones, randapparatuur, zoals (3D) printers en scanners en voertuigen voorzien van een wifi;
 8. het verspreiden van computervirussen en het plaatsen van spyware en malware;
 9. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

5.5 Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken. Dit artikel is alleen van toepassing op webhosting en niet cloud servers.
5.6 ImHosted.NL is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan ImHosted.NL alle schade ten gevolge van de overtreding door ImHosted.NL of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend:

 1. indien Klant het gestelde in artikel 5.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 2. indien (een onderdeel) van de site van Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van ImHosted.NL;
 3. indien blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 4. indien blijkt dat Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 5. op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis of een gegeven ambtelijk bevel.

5.7 ImHosted.NL oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is ImHosted.NL aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
5.8 Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, ImHosted.NL draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
5.9 ImHosted.NL is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
5.10 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
5.11 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
5.12 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
5.13 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
5.14 MySQL databases is op basis van Fair Use Policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat ImHosted.NL vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.
5.15 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Klant en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium. Voor cloud servers is dit wel toegestaan.
5.16 Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy
5.17 Onbeperkt opslag is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van het met ImHosted.NL overeengekomen onbeperkte hosting- en dataverkeerpakket is ImHosted.NL gerechtigd om het gebruik van dat pakket na constatering van het misbruikte limiteren. ImHosted.NL zal in dat geval contact op nemen met Klant om in overleg met de Klant tot een passende oplossing te komen. De met Klant gemaakte afspraken worden door partijen schriftelijk vastgelegd.

Artikel 6 — Buitengebruikstelling
6.1 ImHosted.NL is gerechtigd om – zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens ImHosted.NL niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis en/of een gegeven ambtelijk bevel. Klant blijft gehouden om zijn betalingsoverplichtingen op grond van de met Klant gesloten overeenkomst te voldoen.
6.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien ImHosted.NL een schriftelijk bericht ontvangt van het daartoe bevoegde gezag dat de dienstverlening weer mag worden uitgevoerd.

Artikel 7 — Prijzen en tarieven
7.1 Alle door ImHosted.NL vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
7.2 Alle door ImHosted.NL vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
7.3 ImHosted.NL is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan een (1) maand na de aankondiging daarvan in.
7.4 Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient via de klantenomgeving plaats te vinden.

Artikel 8 — Betaling
8.1 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van ImHosted.NL.
8.2 Betaling dient te geschieden in de valuta zoals vermeld op de factuur. Betaling in cryptocurrency wordt niet door ImHosted.NL aanvaard, tenzij uitdrukkelijk met ImHosted.NL schriftelijk overeengekomen.
8.3 Klant dient de facturen van ImHosted.NL te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 8 (acht) dagen.
8.4 Alle betalingen door Klant aan ImHosted.NL worden in mindering gebracht op de oudste vordering van ImHosted.NL, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.
8.5 Klant is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten dan over te gaan tot verrekening van een (beweerdelijke) geldvordering op ImHosted.NL met enig aan ImHosted.NL verschuldigd bedrag.
8.6 Indien Klant enige factuur van ImHosted.NL niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
8.7 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
8.8 Indien Klant, na eerste aanmaning, nalatig blijft het verschuldigde bedrag binnen twee weken na die aanmaning te voldoen, is klant aanmaningskosten ad € 35,- verschuldigd.
8.9 Indien Klant na schriftelijke aanmaning tot betaling, zoals omschreven in 8.7, niet binnen de gestelde termijn betaalt, is ImHosted.NL gerechtigd om de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door ImHosted.NL geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (waaronder begrepen doch niet beperkt tot, deurwaarderskosten, griffiegeld, nakosten en advocaatkosten). De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 375,- inclusief BTW.
8.10 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant tegen de factuur schriftelijk bezwaar maken. Een bezwaar dient binnen twee weken na de factuurdatum door ImHosted.NL ontvangen te zijn. Bezwaren dienen ingediend te worden op het kantooradres van ImHosted.NL of per e-mail gezonden te worden aan: administratie@ImHosted.NL Na ontvangst van het bezwaar zal ImHosted.NL een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.
8.11 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zal ImHosted.NL het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.
8.12 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is klant administratie verschuldigd. 

Artikel 9 — Beëindiging
9.1 Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.8 dan wel artikel 7.4 op te zeggen. Opzegging dient uitsluitend te gebeuren via de online klantenomgeving op ImHosted.NL.
9.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door ImHosted.NL geleverde Diensten, tenzij ImHosted.NL terzake deze Diensten in verzuim is.
9.3 ImHosted.NL is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 1. Klant in staat van faillissement is verklaard;
 2. Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
 3. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
 4. Indien Klant een rechtspersoon is: van rechtsvorm verandert, fuseert met of wordt overgenomen door een andere rechtspersoon, dan wel ophoudt te bestaan.
 5. ImHosted.NL redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

9.4 ImHosted.NL is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 4.
9.5 ImHosted.NL is gerechtigd de domeinnamen per direct op te heffen, danwel om de domeinnaamhoudergegevens te wijzigen naar de gegevens van ImHosted.NL, In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen.
9.6 In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 10 — Aansprakelijkheid
10.1 ImHosted.NL is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar ImHosted.NL weinig of geen invloed op kan uitoefenen. ImHosted.NL is niet aansprakelijk als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting van genoemde derden.
10.2 Iedere aansprakelijkheid van ImHosted.NL voor enige andere vorm van schade onder de met Klant gesloten overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten, tenzij Klant aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ImHosted.NL.
10.3 Klant vrijwaart ImHosted.NL voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten van of middels ImHosted.NL. Hieronder valt onder meer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
10.4 Indien en voor zover ImHosted.NL jegens Klant in het kader van de met Klant gesloten overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niettemin gehouden is tot schadevergoeding, Is ImHosted.NL slechts gehouden tot vergoeding van directe schade, tot een maximum bedrag van onder de aansprakelijkheidsverzekering van ImHosted.NL uit te keren bedrag, eventueel verhoogd met het eigen risico van ImHosted.NL. Indien en voor zover er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van ImHosted.NL beperkt tot vergoeding van de directe schade tot een bedrag gelijk aan de door ImHosted.NL ontvangen vergoedingen van Klant onder de Overeenkomst in de twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis .
10.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die ImHosted.NL mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
10.6 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan ImHosted.NL. Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of ImHosted.NL daarvan ten gevolge lijdt.

Artikel 11 — Privacy
11.1 ImHosted.NL verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en ImHosted.NL als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door ImHosted.NL ten behoeve van Klant staan in de Bijlage Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden.
11.2 ImHosted.NL verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. ImHosted.NL is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy statement van ImHosted.NL is te raadplegen via www.ImHosted.NL/privacy.
11.3 ImHosted.NL vertegenwoordigt (als registrar) de houders van domeinnamen in hun abonnementsrelatie met de desbetreffende beherende instanties. ImHosted.NL wisselt in dat kader persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentieadres) uit met de desbetreffende beherende instantie en overige registrars, voor zover noodzakelijk voor de registratie of overdracht van domeinnamen. Tussen ImHosted.NL en de desbetreffende registrars bestaat een verwerkersovereenkomst. ImHosted.NL is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beherende instanties persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dient Klant het privacy statement van de betreffende beherende instantie te raadplegen.

Artikel 12 — Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Alle geschillen tussen ImHosted.NL en Klant worden beheerst door Nederlands recht.
12.2 Alle geschillen tussen ImHosted.NL en Klant worden, in eerste aanleg, bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Midden-Nederland.

 

Algemene Voorwaarden – © ImHosted.NL, laatst bijgewerkt 3 december 2018

Bijlage Gegevensverwerking

Artikel 1 – Definities

De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis:

1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk persoon;

1.2 Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

1.3 Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens – doch niet beperkt tot – de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

1.4 Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

1.5 Verwerkingsverantwoordelijke: Klant, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;

1.6 Verwerker: ImHosted.NL, zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;

1.7 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van ImHosted.NL Persoonsgegevens verwerkt;

1.8 Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van ImHosted.NL aan Klant, waarvan deze Bijlage een bijlage vormt;

Artikel 2 – Onderwerp

2.1 ImHosted.NL zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant.

2.2 Op basis van Privacywetgeving wordt Klant in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en ImHosted.NL als Verwerker. Deze Bijlage bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door ImHosted.NL.

Artikel 3 – Verplichtingen ImHosted.NL

3.1 ImHosted.NL verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door ImHosted.NL gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de (schriftelijke) instructies van Klant. Klant staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

Artikel 4 – Sub-verwerkers

4.1 ImHosted.NL is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te schakelen, mits ImHosted.NL ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-verwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op ImHosted.NL rusten op basis van deze Bijlage.

4.2 ImHosted.NL blijft in deze verhouding aanspreekpunt van Klant.

Artikel 5 – Doorgifte van Persoonsgegevens

5.1 ImHosted.NL zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.

5.2 ImHosted.NL zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar de Verenigde Staten op basis van een EU-modelcontract of aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of Commerce op basis van het Privacy Shield.

Artikel 6 – Beveiliging

6.1 ImHosted.NL zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.

6.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

Artikel 7 – Meldplicht

7.1 Om Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt ImHosted.NL Klant onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:

 • het Datalek;
 • de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
 • wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
 • de technische maatregelen die door ImHosted.NL zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

7.2 ImHosted.NL verstrekt op verzoek van Klant nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.

7.3 ImHosted.NL kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

Artikel 8 – Rechten van Betrokkene(n)

8.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent ImHosted.NL Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

8.2 ImHosted.NL stelt Klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan ImHosted.NL. ImHosted.NL zal erop toezien dat door haar ingeschakelde sub-Verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken als bedoeld in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.

Artikel 9 – Data protection impact assessement

9.1 ImHosted.NL verleent Klant voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessement door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

Artikel 10 – Audits

10.1 Indien de door ImHosted.NL beschikbaar gestelde informatie en documentatie de naleving van deze Verwerkersovereenkomst door ImHosted.NL onvoldoende aantonen, heeft klant het recht om een audit uit te (laten) voeren. De kosten van de audit worden door Klant gedragen.

10.2 Een door Klant geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken na voorafgaande aankondiging, voorzien van een omschrijving van de onderdelen waarop de audit ziet en het proces, eens per jaar plaats.

10.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, ter beschikking stellen. Partijen zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg beoordelen.

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1 ImHosted.NL verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

11.2 ImHosted.NL staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor ImHosted.NL en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.

11.3 Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien ImHosted.NL tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Klant ImHosted.NL in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan ImHosted.NL een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

12.2 ImHosted.NL is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 10.4 van de Algemene Voorwaarden.

12.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.

Artikel 13 – Duur en beëindiging

13.1 De verplichtingen van ImHosted.NL uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover ImHosted.NL nog toegang heeft tot Persoonsgegevens. 14.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal ImHosted.NL de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers en (back-up)systemen verwijderen.

13.2 ImHosted.NL kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

Bijlage Gegevensverwerking – © ImHosted.NL, laatst bijgewerkt 3 december 2018

Betalingsvoorwaarden

1. Begrippen

1.1 Begrippen

1.1.1 In de Betalingsvoorwaarden van ImHosted.nl worden onder meer de volgende begrippen en woorden gebruikt:

1.1.2 ImHosted.nl: ImHosted.nl, gevestigd aan de Julianastraat 2-b, 2935 XM te Ouderkerk aan den IJssel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 67910971.

1.1.3 Overschrijving: De overschrijving van gelden door Klant aan ImHosted.nl, via (elektronische) bancaire faciliteiten.

1.1.4 Dienst(en): De door ImHosted.nl aan de Klant uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte dienst(en), zoals het hosten van websites, het bemiddelen bij de registratie van domeinnamen en het aanbieden van e-maildiensten.

1.1.5 Product(en): Een door ImHosted.nl aan de Klant uit hoofde van de Overeenkomst geleverd Product, zoals een gebouwde website, een grafisch ontwerp of een geschreven tekst.

1.1.6 Klant: Ieder persoon die opdracht geeft tot of een verzoek indient voor levering van Diensten en/of Producten van ImHosted.nl.

1.1.7 Betalingsmethode: een manier waarop Klant een verschuldigde betaling aan ImHosted.nl kan voldoen

1.1.8 Betalingstermijn: De (uiterlijke) termijn waarbinnen Klant een betaling voor een afgenomen Dienst en/of Product betaald dient te hebben, volgens één van de omschreven Betaalmethoden

1.1.9 Betalingsregeling: Een Overeenkomst tussen ImHosted.nl en Klant in het geval Klant een eerstvolgende betaling niet direct kan voldoen.

1.1.10 Maatwerk: De Dienst en/of het Product dat door ImHosted.nl in opdracht van en/of in samenspraak met Klant wordt ontwikkeld en/of ontworpen voor Klant

2. Betalingsmethoden

2.1 iDeal, een Betalingsmethode waarbij Klant bij een bestelling de kosten direct kan betalen via Internet Bankieren. Kosten worden direct afgeschreven bij Klant, waarmee een wettelijke Overeenkomst tussen Klant en ImHosted.nl is ontstaan. Mollie Payments verzorgt voor ImHosted.nl de dienst van betalingen via iDeal

2.2 Overschrijving, een betaalmethode waarbij Klant zelf een betaling overmaakt op het rekeningnummer van ImHosted.nl voor een te leveren en/of reeds geleverde Dienst en/of Product door ImHosted.nl. Deze Overschrijving doet Klant aan de hand van een factuur van ImHosted.nl met betalingskenmerk via elektronische overboeking of een handmatig geschreven en ondertekend overschrijvingsformulier, via een bancaire instelling

2.3 SEPA, of ook wel Automatische Incasso genoemd, is een betalingsmethode waarbij Klant, voor zich met dezelfde regelmaat herhalende betalingen (bijvoorbeeld per week, per maand, per kwartaal, etc.), middels het doen van een eerste betaling, toestemming verleend aan ImHosted.nl verschuldigde bedragen voor geleverde en/of te leveren Diensten en/of Producten automatisch af te laten schrijven van rekeningnummer van Klant, tot wederopzegging van Klant

3. Betalingstermijn

3.1. Op alle terugkerende betalingen aan ImHosted.nl door Klant via iDeal, Overschrijving en/of Automatische Incasso (SEPA), geldt dat deze uiterlijk een week voordat de te leveren Dienst en/of Product verlengd wordt, aan ImHosted.nl zijn voldaan. Uitzondering is bij een eerste of een eenmalig betaling, welke direct voldaan dient te worden, voordat gevraagde Dienst en/of Product geleverd kan worden door ImHosted.nl

3.2. Bij terugkerende betalingen die per kwartaal dienen te worden voldaan, wordt de betaling en/of factuur 5 weken voor verlenging van de afgenomen Dienst en/of Product door ImHosted.nl aan Klant aangeboden en/of kenbaar gemaakt 

4. Opzegtermijn

4.1 Op alle zich herhalende Diensten en/of Producten die ImHosted.nl aan Klant levert zit een opzegtermijn van 1 maand. Indien Klant verzuimd voor gestelde opzegtermijn ImHosted.nl op de hoogte te stellen de afgenomen Dienst en/of het Product te willen beëindigen, is ImHosted.nl gerechtigd het volledige bedrag voor overeengekomen periode te innen.

4.2. Opzegging van een zich herhalende Dienst en/of Product kan Klant voor gestelde termijn in punt 4.1. van deze voorwaarden regelen, via een e-mail aan support@imhosted.nl en/of een supportticket in het account van Klant. Opzegging kan ook schriftelijk middels een brief aan ImHosted.nl, Postbus 3003, 2935 ZG te Ouderkerk aan den IJssel. Bij opzegging dient Klant naam- en adresgegevens, e-mailadres van inschrijving en telefoonnummer te vermelden, zodat ImHosted.nl controle van deze gegevens kan uitvoeren en/of Klant hierover telefonisch kan benaderen.

5. Betalingsregeling

5.1. In het geval Klant om duidelijke redenen niet direct in staat is aan de eerstvolgende betalingsverplichting aan ImHosted.nl te voldoen, is ImHosted.nl gerechtigd naar eigen inzicht een betalingsregeling voor te stellen. Klant dient hiervoor zo vroeg mogelijk voor het vervallen van de Betalingstermijn ImHosted.nl op de hoogte te stellen (telefonisch en bevestigd via een e-mail aan support@imhosted.nl dat hij of zij niet direct aan de eerstvolgende Betalingsverplichting denkt te kunnen voldoen.

5.2. Indien ImHosted.nl besluit met Klant een betalingsregeling te treffen, wordt dit schriftelijk vastgelegd en door Klant voor akkoord (digitaal) ondertekend.

5.3. Een overeengekomen Betalingsregeling dient ten alle tijden strikt te worden nagekomen door Klant. Bij een eerste keer dat Klant niet voldoet aan de voorwaarden van de overeengekomen Betalingsregeling, zal ImHosted.nl het openstaande bedrag ineens vorderen. Indien betaling uitblijft zal ImHosted.nl de vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder, wat bijkomende kosten voor Klant met zich meebrengt.

5.4 ImHosted.nl is nooit verplicht om een Betalingsregeling te treffen met Klant en zal dit alleen overwegen na goed overleg met Klant en het schriftelijk vastleggen van de hieraan verbonden voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden © ImHosted.nl, laatst bijgewerkt 25 augustus 2018

Notice & Takedown

PROCEDURE NOTICE & TAKEDOWN

Onderstaande Notice and Takedown procedure is van kracht indien ImHosted klachten ontvangt over materiaal dat één van haar klanten aanbiedt en dat wordt gehost binnen het netwerk van ImHosted.nl. Deze procedure is volgens de richtlijnen van de Dutch Hosting Provider Association (DHPA) en is opgesteld door ICTRecht.

Tussenpersoon: ImHosted.NL
Klant: de Klant van ImHosted.nl

 1. Als tussenpersoon een klacht ontvangt via het Notice and Takedown klachtenformulier, bevestigt zij zo snel mogelijk ontvangst bij de melder. Tussenpersoon controleert de gegevens voor zover zij dat kan. Bij ontbrekende of onjuiste gegevens, die door melder zijn verstrekt via het klachtenformulier, laat tussenpersoon de melder de aanvullende gegevens verstrekken.
 2. Blijkt de informatie niet of niet meer online te staan, of wordt deze bij een ander gehost, dan informeert tussenpersoon de melder over deze partij. De klacht is dan afgehandeld.
 3. Als de melder de klant nog niet eerder heeft benaderd, geeft tussenpersoon de klacht door aan de klant met een termijn van twee werkdagen om te reageren en informeert hij de melder over het doorgeven. Tussenpersoon geeft het antwoord van de klant door aan de melder. Deze kan dan naar tussenpersoon reageren of hij het eens is met de reactie. Zo ja, dan is de klacht afgehandeld. Tussenpersoon informeert de klant hierover. Indien niet binnen twee werkdagen door de klant wordt gereageerd, doorloopt tussenpersoon de volgende stappen.
 4. Als de melder heeft gevraagd om verwijdering van het materiaal, maar de klant niet bereid blijkt zelf de informatie te verwijderen of aan te passen, dan maakt tussenpersoon een eigen inschatting:
  1. Als tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht terecht is en er geen sprake is van een noodsituatie, verzoekt hij de klant alsnog het materiaal te verwijderen. Als klant dit niet binnen 1 dag heeft verwijderd dan verwijdert of blokkeert tussenpersoon het materiaal en informeert de klant en melder dat dit is gebeurd. Tussenpersoon motiveert het weghalen naar de klant toe. De klacht is dan afgehandeld.
  2. Als tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht onterecht is, informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
 5. Als de melder heeft gevraagd om identificatie van de Klant, maar de Klant zich niet bekend wil maken naar de melder, dan maakt Tussenpersoon een eigen inschatting:
  1. Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht terecht is en de melder een reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan verstrekt Tussenpersoon naam en adresgegevens (vestigingsgegevens) van de Klant aan de melder en informeert zij de Klant hierover. De klacht is dan afgehandeld.
  2. Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht onterecht is, of de melder geen reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
 6. Indien er naar het oordeel van Tussenpersoon sprake is van een spoedmelding c.q. een noodsituatie dan zal Tussenpersoon binnen één werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De melder dient een spoedmelding te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal de Tussenpersoon bepalen of de melding wordt behandeld binnen één werkdag.
 7. Als er sprake is van een opsporingsbelang kan tussenpersoon besluiten de informatie om die redenen online te laten staan. In dit geval informeert Tussenpersoon uitsluitend de melder.
 8. In aanvulling op de bovenstaande (externe) procedure kan tussenpersoon zelf de volgende interne stappen doorlopen:

Aanvullende stappen bij punt 4 en/of 5:

 • Als Tussenpersoon zelf geen mening kan of wil uitspreken over de klacht, stuurt zij de ontvangen informatie over de klacht naar haar juridisch adviseur.
 • De juridisch adviseur zal tussenpersoon informeren over de te nemen stappen. Tussenpersoon is verantwoordelijk voor de uitvoering en informeert de Klant en melder hierover. De klacht is dan afgehandeld.

Bij het daadwerkelijk verwijderen of ontoegankelijk maken van materiaal handelt tussenpersoon
zorgvuldig en in proportie, waarbij tussenpersoon zoveel mogelijk voorkomt dat legaal materiaal van klant of anderen ontoegankelijk wordt gemaakt.

Notic & Takedown – © ImHosted.nl, laatst bijgewerkt 3 december 2018